Is toezicht met verborgen camera’s op de werkplek toegestaan?

 

Ik heb een horecabedrijf en vermoed al enige tijd dat er geld uit de kassa wordt gestolen door (één van mijn) werknemers. Ik wil echter niemand onterecht beschuldigen en ben daarom van plan om een verborgen camera op te hangen. Mijn vraag is echter of het is toegestaan om op deze manier bewijs te vergaren omtrent de mogelijke diefstal?  

Veel werkgevers hangen camera’s op ter beveiliging van eigendommen en/of openbare ruimte. Daarbij is het onvermijdelijk dat gedragingen van medewerkers worden vastgelegd. Omdat de wetgever de privacy van werknemers van groot belang acht, zal de werkgever héél goed moeten kunnen motiveren waarom het bedrijfsbelang om camera’s op te hangen, zwaarder weegt dan het privacybelang van werknemers. Als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om tot cameratoezicht over te gaan, bijvoorbeeld omdat zijn winkel al meerdere malen is overvallen, moet hij aan de werknemers kenbaar maken dat er camera’s aanwezig zijn. Als hij dit niet doet, is hij strafbaar.

Ditzelfde geldt eigenlijk in nog zwaardere mate voor het gebruik van verborgen camera’s op de werkvloer. Uitgangspunt is dat het gebruik van verborgen camera’s niet is toegestaan. Indien een werkgever toch een verborgen camera gebruikt om bijvoorbeeld bewijs te vergaren omtrent diefstal zullen deze beelden in een ontslagprocedure doorgaans niet worden geaccepteerd als bewijs. De werkgever kan dan alsnog niets met deze camerabeelden. Dit is slechts anders indien er een redelijke verdenking is dat een personeelslid zich schuldig maakt aan diefstal. In dat geval is het gebruik van verborgen camera’s toegestaan onder de voorwaarde dat werknemers van tevoren op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid dat er verborgen camera’s gebruikt worden. Zelfs als er sprake is van een redelijke verdenking én de werkgever heeft het personeel op de hoogte gesteld van zijn voornemen om een verborgen camera te gebruiken, dient de werkgever terughoudendheid te betrachten. In geen geval mag het verborgen cameragebruik systematisch zijn, de controle dient als uitzondering op de regel.  

Sinds 1 juli 2012 mag de werkgever de beelden van de verborgen camera vier weken bewaren, zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens. De vier weken zijn ervoor bedoeld om werkgevers meer tijd te geven voor het doen van aangifte of om op basis van de camerabeelden verbeteringen door te kunnen voeren met betrekking tot de veiligheid. Let er als werkgever dus goed op dat het niet zonder meer is toegestaan om camera’s op de werkvloer te gebruiken. Er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang en bovendien moet het personeel op de hoogte zijn van het gebruik van de camera’s. Dit geldt eens te meer als u van plan bent om verborgen camera’s te gebruiken.

Loopt u rond met een juridisch vraagstuk en wilt u hier graag een antwoord op? Stuur uw vraag op naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

Is toezicht met verborgen camera’s op de werkplek toegestaan?    Is toezicht met verborgen camera’s op de werkplek toegestaan?    Is toezicht met verborgen camera’s op de werkplek toegestaan?