De jurist beantwoordt

Moet er worden getoetst aan het oude of nieuwe bestemmingsplan?

Tuesday 12 June 2018

Moet er worden getoetst aan het oude of nieuwe bestemmingsplan?

Ik heb onlangs een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning bouwen die volledig past binnen het (toen geldende) bestemmingsplan. Kort na mijn aanvraag is het bestemmingsplan echter gewijzigd waardoor mijn bouwplan niet meer past. Ik wil bezwaar indienen tegen de geweigerde vergunning en vraag mij af of de gemeente, bij het besluit op bezwaar, moet toetsen aan het nieuwe of het oude bestemmingsplan?

Het komt vaker voor; iemand vraagt vol vertrouwen een omgevingsvergunning aan voor een (vurig) gewenst project dat helemaal past binnen het bestemmingsplan. Kort na de aanvraag blijkt het bestemmingsplan ineens gewijzigd waardoor de omgevingsvergunning wordt geweigerd. Uiteraard gaat de aanvrager in bezwaar en de vraag is aan welk bestemmingsplan de gemeente dient te toetsen?

Het is vaste rechtspraak van de hoogste bestuursrechter dat een beslissing op bezwaar ‘’ex nunc’’ plaatsvindt. Dit betekent dat er aan het nieuwe bestemmingsplan wordt getoetst, ook al was ten tijde van de aanvraag nog een ander bestemmingsplan van kracht. Het moment waarop de aanvraag werd gedaan is dus niet bepalend voor het toetsingskader. Als de aanvraag dus niet voldoet aan het nieuwe bestemmingsplan dan kan de vergunning niet zonder meer worden verleend. Er bestaat op deze hoofdregel echter wel één uitzondering. Een aanvraag zal namelijk alsnog aan het oude bestemmingsplan getoetst kunnen worden indien:

  • De bouwaanvraag ten tijde van indiening volledig in overeenstemming is met het (oude) bestemmingsplan. Het gevraagde bouwplan moet 1 op 1 passend zijn binnen het oude bestemmingsplan;
  • er op het moment van de aanvraag nog geen voorbereidingsbesluit van kracht was geworden;
  • er nog geen nieuw bestemmingsplan ter inzage was gelegd waarmee dat bouwplan in strijd was.

Als aan de voorgaande drie voorwaarden wordt voldaan, dan kan een bouwaanvraag dus alsnog worden getoetst aan het oude bestemmingsplan. Is niet aan de voorwaarden voldaan, dan zal de aanvraag van rechtswege worden beschouwd als een aanvraag om af te wijken van het nieuwe bestemmingsplan. Bij de beslissing op bezwaar zal de gemeente zich dan ook hierover moeten uitlaten.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd, mr. M.S. Ducaat en mr. J.A. Kaspers, allerhande juridische vragen. Heeft u ook een juridische vraag voor één van onze juristen? Stuur uw vraag (volledig anoniem) naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

 

Moet er worden getoetst aan het oude of nieuwe bestemmingsplan?    Moet er worden getoetst aan het oude of nieuwe bestemmingsplan?    Moet er worden getoetst aan het oude of nieuwe bestemmingsplan?